Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

(x;y)=(3;1) (x;y)=(-3;

(x;y)=(3;1) (x;y)=(-3;

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn