Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ý nào dưới đây không phải là nội dung của bộ luật Hồng Đức?

Ý nào dưới đây không phải là nội dung của bộ luật Hồng Đức?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ý nào dưới đây không phải là nội dung của bộ luật Hồng Đức?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Nội dung của Bộ luật Hồng Đức bao gồm:

- Khi xa giá nhà vua đi qua mà xông vào hàng người đi kèm thì xử tội đồ, nếu xông vào đội cận vệ thì xử chém. Lầm lỡ thì giảm một bậc.

- Bán ruộng đất ở biên cương cho người ngoại quốc thì bị xử chém.

- Đào trộm đê đập làm thiệt hại nhà cửa, lúa má thì sử đồ, lưu, bắt đền tổn hại.

=> Loại trừ đáp án C.

Chọn: C

Ý kiến của bạn