Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

–2 ≤ m ≤ 2 –3 < m < 1

–2 ≤ m ≤ 2 –3 < m < 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

– Phương pháp

Hàm số y = f(x) đồng biến trên ℝ ⇔ f ‘(x) ≥ 0 ∀x ∈ ℝ và số giá trị x để f ‘(x) = 0 là hữu hạn

Với hàm số bậc 3, điều kiện là f ‘(x) ≥ 0 ∀x ∈ ℝ.

– Cách giải

y’ = x2 + 2mx + 4

y’ ≥ 0 ∀x ∈ ℝ ⇔ ∆’ = m2 – 4 ≤ 0 ⇔ –2 ≤ m ≤ 2

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn