Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

2( 2x - 3 ) ge 6

2( 2x - 3 ) ge 6

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(2left( {2x - 3} right) ge 6)


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(2.left( {2x - 3} right) ge 6 Leftrightarrow 2x - 3 ge 3 Leftrightarrow 2x ge 6 Leftrightarrow x ge 3)

Ý kiến của bạn