Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

2 3

2 3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phép lai 1 có kết quả: => (1) thỏa mãn

Phép lai 2, 3 có kết quả: 1A-bb:2A-B-:1aaB- => (2)(3) thỏa mãn ( tính theo công thức tổng quát với giao tử liên kết bằng (1-f)/2 và giao tử hoán vị là f/2)

tỷ lệ kiểu hình : 1A-bb:2A-B-:1aaB-, tỷ lệ A-B- = 0.5

Phép lai 4: bên liên kết hoàn toàn cho 0.5AB , bên hoán vị cho giao tử AB với tần số: f/2 =>tỷ lệ A-B-= 0.5 x 1 +0.5xf/2 luôn lớn hơn 0.5 => phép lai (4) không thỏa mãn.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn