Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

a) 11 b) Đồng biến c) Hệ có nghiệm (1;1)

a) 11 b) Đồng biến c) Hệ có nghiệm (1;1)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn