Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

a) 25 b) 5 a) 7 b) 5

a) 25 b) 5 a) 7 b) 5

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn