Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

a) a = 2, b = 5, c = 1, Biệt thức = 17 b) (x;y) = (-3;-7)

a) a = 2, b = 5, c = 1, Biệt thức = 17 b) (x;y) = (-3;-7)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn