Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

a) x - 2căn(x) b) 0 < x < 4

a) x - 2căn(x) b) 0 < x < 4

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn