Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

a) x=-7 b) x=1;x=-1 c) (x;y)=(-5;11)

a) x=-7 b) x=1;x=-1 c) (x;y)=(-5;11)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn