Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

A=7căn2; B=4-x A=2căn2

A=7căn2; B=4-x A=2căn2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn