Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ba tư tưởng sau đây được trình bày trong tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc? - Cách mạng là sự nghiệp

Ba tư tưởng sau đây được trình bày trong tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc? - Cách mạng là sự nghiệp

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ba tư tưởng sau đây được trình bày trong tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc?

- Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng.

- Cách mạng phải do đảng theo chủ nghĩa Mác - Lênin lãnh đạo.

- Cách mạng Việt Nam phải gắn bó và đoàn kết với cách mạng thế giới.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ba tư tưởng trên đươc trình bày trong tác phẩm “Đường Kách Mệnh”. Đây là tác phẩm lí luận đầu tiên vạch ra phương hướng cơ bản về chiến lược và sách lược của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.

Chọn: D

Ý kiến của bạn