Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các di sản thiên nhiên thế giới ở nước ta là:

Các di sản thiên nhiên thế giới ở nước ta là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các di sản thiên nhiên thế giới ở nước ta là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn