Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chỉ ra điểm hạn chế của Luận cương chính trị do Trần Phú soạ

Chỉ ra điểm hạn chế của Luận cương chính trị do Trần Phú soạ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chỉ ra điểm hạn chế của Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo tháng 10/1930:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn