Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp đầu

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp đầu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào các ngành nào?

   


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Nông nghiệp là ngành được TD Pháp chú trọng đầu tư khai thác hơn tất cả các ngành khác trong đợt KTTĐL2. Nếu 1924 thực dân Pháp đầu tư 52 triệu Phơ-răng thì đến 1927 đã đầu tư 400 triệu Phơ-răng, ra sức cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền. Đến 1930, tổng số ruộng đất thực dân Pháp chiếm đoạt lên đến 1,2 triệu ha.

-  Công nghiệp: cũng được tăng cường vốn đầu tư và mở rộng quy mô sản xuất. Tư bản Pháp tiếp tục gia tăng tốc độ đầu tư khai mỏ, nhất là mỏ than(năm 1911 diện tích mỏ là 6 vạn ha; năm 1930 là 43 vạn ha, gấp 7 lần). Những năm 20, nhiều công ti khai mỏ mới được thành lập như: Công ti than Hạ Long, Đồng Đăng, Tuyên Quang, Đông Triều, Công ti than và mỏ kim khí Đông Dương… Sản lượng than khai thác tăng qua các năm: năm 1919 đạt 665.000 tấn; năm 1929 đạt 1.972.000 tấn, gấp 3 lần.

=> C. Nông nghiệp và khai thác mỏ

Ý kiến của bạn