Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chiến thắng nào của ta đã mở đầu cho cao trào “tìm Mỹ mà đán

Chiến thắng nào của ta đã mở đầu cho cao trào “tìm Mỹ mà đán

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chiến thắng nào của ta đã mở đầu cho cao trào “tìm Mỹ mà đánh, lùng nguỵ mà diệt”?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn