Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới th

Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn