Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 138 gam ancol A tác dụng với Na giải phóng 504 lít khí H2 ở đktc biết MA <100. Vậy A có công thứ

Cho 138 gam ancol A tác dụng với Na giải phóng 504 lít khí H2 ở đktc biết MA <100. Vậy A có công thứ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 13,8 gam ancol A tác dụng với Na giải phóng 5,04 lít khí H2 ở đktc, biết MA <100. Vậy A có công thức cấu tạo thu gọn là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Gọi công thức ancol A là R(OH)x

R(OH)x+ x Na → R(ONa)x+ x/2 H2

0,45/x              ←                    0,225  (mol)

(eqalign{
& {M_{R(OH)x}} = {m over n} = {{13,8} over {{{0,45} over x}}} = {{92} over {3x}} cr
& Leftrightarrow ,{M_R} + 17x = {{92} over {3x}} cr
& Leftrightarrow {M_R} = {{41} over {3x}} cr} )

Ta thấy x=1, x=2 đều không thỏa mãn

Khi x= 3 → MR= 41 → R là gốc C3H5

=> Công thức cấu tạo của ancol A là C3H5(OH)3

Đáp án D

Ý kiến của bạn