Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho: (A = n|n in N;n le 3 ;B =

Cho: (A = n|n in N;n le 3 ;B =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho: (A = left{ {n|n in N;,,n le 3} right};,,B = left{ {x in R|xleft( {x - 1} right)left( {x - 2} right)left( {x - 3} right)left( {x - 4} right) = 0} right};,,C = left{ {2n|n in Z;,, - 1 le n le 2} right}).

a) Liệt kê các phần tử của (A,,,B,,,C.)

b) Xác định các tập hợp sau và so sánh:

i) (left( {A cup B} right) cup C;,,A cup left( {B cup C} right).)  

ii) (left( {A cap B} right) cap C;,,A cap left( {B cap C} right).)

iii) (A cup left( {B cap C} right);,,left( {A cup B} right) cap left( {A cup C} right).)

iv) (A cap left( {B cup C} right);,,left( {A cap B} right) cup left( {A cap C} right).)  


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

a) Ta có : (left{ begin{array}{l}A = left{ {0;,,1;,,2;,,3} right}B = left{ {0;,,1;,,2;,,3;,,4} right}C = left{ { - 2;,,0;,,2;,,4} right}end{array} right..)

b) Xác định các tập hợp sau và so sánh:

i/ Ta có :  (left{ begin{array}{l}A cup B = left{ {0;,,1;,,2;,,3;,,4} right} Rightarrow left( {A cup B} right) cup C = left{ { - 2;,,0;,,1;,,2;,,3;,,4} right}B cup C = left{ { - 2;,,0;,,1;,,2;,,3;,,4} right} Rightarrow A cup left( {B cup C} right) = left{ { - 2;,,0;,,1;,,2;,,3;,,4} right}end{array} right..)

Ta thấy (left( {A cup B} right) cup C = A cup left( {B cup C} right).) 

ii/ Ta có : (left{ begin{array}{l}A cap B = left{ {0;,,1;,,2;,,3} right} Rightarrow left( {A cap B} right) cap C = left{ {0;,,2} right}B cap C = left{ {0;,,2;,,4} right} Rightarrow A cap left( {B cap C} right) = left{ {0;,,2} right}end{array} right..)

Ta thấy  (left( {A cap B} right) cap C = A cap left( {B cap C} right).)

iii/ Ta có :  (left{ begin{array}{l}B cap C = left{ {0;,,2;,,4} right} Rightarrow A cup left( {B cap C} right) = left{ {0;,,1;,,2;,,3;,,4} right}A cup C = left{ { - 2;,,0;,,1;,,2;,,3;,,4} right} Rightarrow left( {A cup B} right) cap left( {A cup C} right) = left{ {0;,,1;,,2;,,3;,,4} right}.end{array} right.)

Ta thấy  (A cup left( {B cap C} right) = left( {A cup B} right) cap left( {A cup C} right).)

iv/ Ta có : (left{ begin{array}{l}A cap left( {B cup C} right) = left{ {0;,,1;,,2;,,3} right}A cap C = left{ {0;,,2} right} Rightarrow left( {A cap B} right) cup left( {A cap C} right) = left{ {0;,,1;,,2;,,3} right}end{array} right..)

Ta thấy :  (A cap left( {B cup C} right) = left( {A cap B} right) cup left( {A cap C} right).)

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn