Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu: Cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế ở nước

Cho bảng số liệu: Cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế ở nước

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

Cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế ở nước ta thời kì 1990 - 2009

(đơn vị: %)

Để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu GDP giữa các ngành kinh tế ở nước ta thời kì 1990 - 2009, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Sử dụng kĩ năng nhận diện biểu đồ, thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu nhiều năm(>3 năm) thích hợp nhất là biểu đồ miến

Ý kiến của bạn