Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu: DÂN SỐ VIỆT NAM QUA CÁC

Cho bảng số liệu: DÂN SỐ VIỆT NAM QUA CÁC

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ VIỆT NAM QUA CÁC NĂM

(Đơn vị: triệu người)

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)

Để thể hiện tốc độ tăng trưởng dân số thành thị và nông thôn giai đoạn 1995 – 2015, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Sử dụng kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng là biểu đồ miền

=> đáp án B

Ý kiến của bạn