Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH VÀ ĐỘ CHE PHỦ

Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH VÀ ĐỘ CHE PHỦ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ ĐỘ CHE PHỦ RỪNG CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1943 - 2014

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)

Để thể hiện diện tích và độ che phủ rừng của nước ta trong thời gian trên, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện hai đối tượng có hai đơn vị khác nhau là biểu đồ kết hợp

=> đáp án C

Ý kiến của bạn