Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG

Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NUÔI TRỒNG Ở NƯỚC TA

TRONG GIAI ĐOẠN 1998 - 2014

Để thể hiện diện tích và sản lượng thủy sản nuôi trồng ở nước ta trong giai đoạn 1998 - 2014, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn