Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu: Lượng mưa, lượng bốc hơ

Cho bảng số liệu: Lượng mưa, lượng bốc hơ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

Lượng mưa, lượng bốc hơi vả cân bằng ấm của một số địa điểm

Để  thế hiện lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ấm của 3 địa điếm theo bảng số liệu đã cho, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn