Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu Lượng mưa, lượng bốc hơi

Cho bảng số liệu Lượng mưa, lượng bốc hơi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu

Lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của một số địa điểm

(Đơn vị: mm)

Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Lượng mưa: Huế > TP. Hồ Chí Minh > Hà Nội

Độ bốc hơi: TP Hồ Chí Minh > Huế > Hà Nội

Cân bằng ẩm: Huế > Hà Nội > TP Hồ Chí Minh

=> Huế có lượng mưa lớn nhất 2868mm là đúng

=> đáp án D

Ý kiến của bạn