Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu: Nhiệt độ trung bình cá

Cho bảng số liệu: Nhiệt độ trung bình cá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm của Hà Nội và

Thành phố Hồ Chí Minh (0C)

 Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện diễn biến nhiệt độ trung bình các tháng trong năm của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn