Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu Nhiệt độ trung bình năm

Cho bảng số liệu Nhiệt độ trung bình năm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu

Nhiệt độ trung bình năm ở một số địa điểm ở nước ta

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2015, NXB Thống kê, 2016)

Nhận xét nào say đây không đúng với bảng số liệu


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Nhiệt độ trung bình năm của các địa điểm có xu hướng tăng dần từ Bắc vào Nam mới đúng còn nhận xét Nhiệt độ trung bình năm của các địa điểm có xu hướng giảm dần từ Bắc vào Nam là không đúng

=> đáp án A

Ý kiến của bạn