Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho bảng số liệu: <p align="center">Giá trị xuất nhập khẩu của Liên bang Nga giai đoạn 1997 - 2005

Cho bảng số liệu: <p align=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

Giá trị xuất, nhập khẩu của Liên bang Nga giai đoạn 1997 - 2005

(Đơn vị: tỉ USD)

Nhận xét nào sau đây không đúng về giá trị xuất, nhập khẩu của Liên bang Nga giai đoạn 1997 - 2005?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Dựa vào bảng số liệu đã cho, nhận xét thấy Giá trị xuất khẩu của Liên bang Nga giai đoạn 1997 – 2005 tăng liên tục, còn giá trị nhập khẩu có xu hướng tăng nhưng không liên tục, giai đoạn 1997-2000, giá trị nhập khẩu giảm từ 70 tỉ USD xuống còn 49 tỉ USD sau đó mới tăng trở lại

=> Nhận xét “Giá trị nhập khẩu luôn tăng qua các năm”là không đúng

=> Chọn đáp án D

Ý kiến của bạn