Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho bảng số liệu: <p style="text-align: center;">Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần

Cho bảng số liệu: <p style=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta

(ĐV: nghìn tỉ đồng)

Dựa vào bảng số liệu trên, nhận định không đúng về giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế là?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tính tốc độ tăng trưởng GTSX công nghiệp:

Thành phần KT ngoài nhà nước = (1834,9:308,9)*100 = 594,0%

Thành phần KT có vốn đầu tư nước ngoài = (2742,6:433,1)*100 = 633,2%

=> KT vốn nước ngoài tăng nhanh hơn ngoài Nhà nước

=> chọn C

Ý kiến của bạn