Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu: Sản lương thủy sản đánh

Cho bảng số liệu: Sản lương thủy sản đánh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

Sản lương thủy sản đánh bắt và nuôi trồng của nước ta giai đoạn 2005 – 2014

(Đơn vị: nghìn tấn)

Nhận xét nào sau đây không đúng về sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng của nước ta giai đoạn 2005 – 2014


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Áp dụng công thức tính tốc độ tăng trưởng (đơn vị: lần) = giá trị năm sau/ giá trị năm gốc

Từ 2005 đến 2014, sản lượng thủy sản đánh bắt tăng 2920/1988 = 1,46 lần

                              sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng 3413/1478 = 2,3 lần

=> sản lượng đánh bắt tăng chậm hơn nuôi trồng

- Sản lượng đánh bắt tăng: từ 1988 lên 2920 (nghìn tấn)

 Sản lượng nuôi trồng tăng: từ 1478 lên 3413 (nghìn tấn)

=> sản lượng đánh bắt và nuôi trồng đều tăng

Như vậy, nhận xét không đúng là C. Đánh bắt tăng, nuôi trồng giảm

=> đáp án C

Ý kiến của bạn