Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu sau CƠ CẤU LAO ĐỘNG CÓ V

Cho bảng số liệu sau CƠ CẤU LAO ĐỘNG CÓ V

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu sau

CƠ CẤU LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM PHÂN CÔNG THEO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

 KĨ THUẬT CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM

Đơn vị: %

(Nguồn:Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)

Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn