Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu sau DÂN SỐ VIỆT NAM QUA

Cho bảng số liệu sau DÂN SỐ VIỆT NAM QUA

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu sau

DÂN SỐ VIỆT NAM QUA CÁC NĂM

(Đơn vị: Nghìn người)

(Nguồn:Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)

Để thể hiện cơ cấu dân số nước ta giai đoạn 200 – 2014, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Sử dụng kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu nhiều năm là biểu đồ miền

=> đáp án A

Ý kiến của bạn