Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu sau đây: DIỆN TÍCH VÀ GI

Cho bảng số liệu sau đây: DIỆN TÍCH VÀ GI

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu sau đây:

DIỆN TÍCH VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CỦA NGÀNH TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP

Nhận định nào sau đây không chính xác về sự thay đổi diện tích và giá trị sản xuất của ngành trồng cây công nghiệp ở nước ta giai đoạn 2005 - 2014


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn