Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho bảng số liệu sau: <p align="center">Tốc độ tăng trưởng GDP cúa Nhật Bản thời kì 1990 – 2005 (Đ

Cho bảng số liệu sau: <p align=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu sau:

Tốc độ tăng trưởng GDP cúa Nhật Bản, thời kì 1990 – 2005
(Đơn vị:%)

Nhận xét đúng về tốc độ tăng trưởng GDP của nền kinh tế Nhật Bản từ sau năm 1990 là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Nhận xét :

- Tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật Bản từ sau năm 1990 có xu hướng giảm dần từ 5,1% xuống 2,5% (năm 2005).

- Tuy nhiên trong cả giai đoạn vẫn còn biến động : giai đoạn 1990 – 1995 giảm mạnh (5,1% xuống 1,5%), sau đó tăng lên nhẹ 1,9% năm 1997 ; giai đoạn 1997 – 2001 giảm nhanh, nă 2001 chỉ còn 0,4% ; sau đó tiếp tục tăng lên ở giai đoạn 2003 – 2005.

=> Như vậy, từ sau năm 1990 tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản chậm lại, có nhiều biến động và ở mức thấp.

Chọn D

Ý kiến của bạn