Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu: Số dân và tốc độ gia tă

Cho bảng số liệu: Số dân và tốc độ gia tă

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

Số dân và tốc độ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta, giai đoạn 2000- 2012

 

Để thể hiện tình hình phát triển dân số nước ta theo bảng số liệu trên, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Sử dụng kĩ năng nhận diện biểu đồ:

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình phát triển dân số nước ta theo bảng số liệu đã cho là biểu đồ kết hợp (do có hai đơn vị khác nhau của các đối tượng); Trong đó Tổng số dân và số dân thành thị là biểu đồ cột (số dân thành thị nằm trong cùng cột với Tổng số dân), tốc độ gia tăng dân số tự nhiên là đường.

Ý kiến của bạn