Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu: Số lượng đàn trâu, bò p

Cho bảng số liệu: Số lượng đàn trâu, bò p

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

Số lượng đàn trâu, bò phân theo vùng ở nước ta năm 2014

                                                                                                                    (Đơn vị: nghìn con)

Từ số liệu ở bảng trên, nhận xét nào sau đây không đúng về hiện trạng phân bố đàn trâu, bò ở nước ta năm 2014?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trâu được nuôi nhiều hơn ở các vùng phía bắc nguyên nhân chủ yếu do thích hợp điều kiện sinh thái

 => đáp án C

Ý kiến của bạn