Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu: SỐ LƯỢNG MỘT SỐ VẬT NUÔ

Cho bảng số liệu: SỐ LƯỢNG MỘT SỐ VẬT NUÔ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

SỐ LƯỢNG MỘT SỐ VẬT NUÔI Ở NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN 2000 - 2014

Để thể hiện tốc độ tăng trưởng số lượng một số vật nuôi ở nước ta trong giai đoạn 2000 - 2014, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn