Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho biểu đồ <

Cho biểu đồ <

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biểu đồ

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Dựa vào kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ cột thường thể hiện giá trị thực của đối tượng. Biểu đồ đã cho có đơn vị tỉ USD lại thể hiện 2 đối tượng xuất khẩu – nhập khẩu => biểu đồ thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa của nước ta giai đoạn 2000 - 2015.

=> Chọn đáp án B

Ý kiến của bạn