Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho biểu đồ: Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước t

Cho biểu đồ: Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biểu đồ:

Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta qua các năm

(Đơn vị: %)

Nhận xét nào sau đây đúng với biểu đồ trên?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn