Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho biểu đồ M: CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT (G

Cho biểu đồ M: CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT (G

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biểu đồ M:

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT (GTSX) CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH CỦA

 NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2000 – 2013 (%)

Căn cứ vào biểu đồ M, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về sự chuyển dịch cơ cấu GTSX công nghiệp phân theo ngành kinh tế của nước ta giai đoạn 2000-2013


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tỉ trọng công nghiệp khai thác luôn nhỏ nhất chứ không phải công nghiệp sản xuất phân phối điện, khí, nước luôn chiếm tỉ trọng thấp nhất

=> đáp án D

Ý kiến của bạn