Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho biểu đồ sau: <p align="center">BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC THẾ GIỚI THỜI KÌ 19

Cho biểu đồ sau: <p align=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biểu đồ sau:

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC THẾ GIỚI THỜI KÌ 1980 – 2003

Nhận xét không đúng về cơ cấu sản lượng lương thực của Thế giới, thời kì 1980 - 2003 là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Nhận xét : năm 1980, tỉ trọng sản lượng ngô chiếm 25,2% (đứng thứ 3 sau sản lượng lúa mì và lúa gạo).

=> Nhận xét tỉ trọng sản lượng ngô luôn lớn nhất là không đúng.

Chọn D

Ý kiến của bạn