Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho biểu đồ sau: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG DIỆN

Cho biểu đồ sau: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG DIỆN

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biểu đồ sau:

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG DIỆN TÍCH MỘT SỐ SẢN PHẨM CÂY CÔNG NGHIỆP NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 – 2014

Nhận xét nào sau đây đúng với biểu đồ trên?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các đáp án A,B,D đều chỉ “cơ cấu“ là không hợp lý vì biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng

=> đáp án C đúng

Ý kiến của bạn