Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho biểu đồ:  Tỉ lệ diện tích lưu vực các

Cho biểu đồ:  Tỉ lệ diện tích lưu vực các

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biểu đồ: 

Tỉ lệ diện tích lưu vực các hệ thống sông chính nước ta

Nhận xét nào sau đây đúng với biểu đồ trên?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn