Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các nhân tố sau : 1 – Đột biến 2- Chọn lọc tự nhiên 3

Cho các nhân tố sau : 1 – Đột biến 2- Chọn lọc tự nhiên 3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các nhân tố sau :

1 – Đột biến

2- Chọn lọc tự nhiên

3- Các yếu tố ngẫu nhiên

4- Giao phối ngẫu nhiên

Các cặp nhân tố đóng vai trò cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa là 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Giao phối ngẫu nhiên và đột biến là các yếu tố cung cấp nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa 

Đột biến cung cấp nguyên liệu sơ cấp

Giao phối ngẫu nhiên cung cấp nguyên liệu thứ cấp 

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn