Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau đây về giới hạn sinh thái: (1) Cá thể

Cho các phát biểu sau đây về giới hạn sinh thái: (1) Cá thể

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau đây về giới hạn sinh thái:

(1) Cá thể còn non thường có giới hạn sinh thái rộng hơn so với cá thể trưởng thành cùng loài.

(2) Sinh vật thực hiện các chức năng sống tốt nhất ở khoảng thuận lợi của giới hạn sinh thái.

(3) Những loài có giới hạn sinh thái rộng đối với nhiều nhân tố thì có vùng phân bố càng rộng.

(4) Loài sống ở vùng nhiệt đới thường có giới hạn sinh thái về nhiệt độ hẹp hơn loài sống ở vùng cực.

(5) Giới hạn sinh thái của loài có thể thay đổi khi điều kiện môi trường thay đổi.

(6) Trong giới hạn sinh thái tồn tại một khoảng chống chịu, ở đó sinh vật vẫn tồn tại nhưng sinh trưởng và phát triển kém.

Số phát biểu đúng là:

 

 

 

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(1) sai vì cá thể còn non thường có giới hạn sinh thái hẹp hơn so với cá thể trưởng thành cùng loài.

(2) đúng.

(3) đúng.

(4) đúng, vùng nhiệt đới thường có nhiệt độ cao và ổn định nên những loài có giới hạn sinh thái về nhiệt độ hẹp (nhưng ưa nhiệt) thường phân bố ở vùng này, còn vùng cực có nhiệt độ biến động mạnh hơn nên những loài có giới hạn sinh thái rộng về nhiệt độ mới có thể sống được ở vùng cực.

(5) sai, giới hạn sinh thái của loài không thể thay đổi theo điều kiện môi trường.

(6) sai, Trong giới hạn sinh thái tồn tại hai khoảng chống chịu, ở đó sinh vật vẫn tồn tại nhưng sinh trưởng và phát triển kém.

=> Đáp án B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn