Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các sự kiện sau a. Mặt trận Việt Minh được thành lập b

Cho các sự kiện sau a. Mặt trận Việt Minh được thành lập b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các sự kiện sau

a. Mặt trận Việt Minh được thành lập

b. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời

c. Thành lập khu giải phóng Việt Bắc

d. Nhật đảo chính, lật đổ Pháp ở Đông Dương

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo tiến trình thời gian


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

a. Mặt trận Việt Minh được thành lập (19/5/1941)

b. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời (22/12/1944)

c. Thành lập khu giải phóng Việt Bắc (4/6/1945)

d. Nhật đảo chính, lật đổ Pháp ở Đông Dương (9/3/1945)

->Đáp án. B.a,b,d,c

Ý kiến của bạn