Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho chuỗi thức ăn như sau : Sinh vật sản xuất (2,1.106<

Cho chuỗi thức ăn như sau : Sinh vật sản xuất (2,1.106<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho chuỗi thức ăn như sau : Sinh vật sản xuất (2,1.106 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 1 (1,2.104 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 2 (1,1.102 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 3 (0,5.102 calo). Hiệu suất sinh thái của bậc dinh dưỡng cấp 3 so với bậc dinh dưỡng cấp 2 là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Bậc dinh dưỡng cấp 3 = Sinh vật tiêu  thụ bậc 2 =(1,1.10calo)

Bậc dih dưỡng cấp 2 = Sinh vật tiêu  thụ bậc 3 = (1,2.10calo)

Hiệu suất sih thái là : 1.2 .104 : 1.1 .10 = 0.092 = 0,92%.

Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn