Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho những phát biểu sau về nhân tố tiến hóa 1- Đột biến tạo

Cho những phát biểu sau về nhân tố tiến hóa 1- Đột biến tạo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho những phát biểu sau về nhân tố tiến hóa

1- Đột biến tạo ra alen mới và làm thay đổi tần số alen của quần thể rất chậm

2- Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen làm thay đổi tần số alen theo một hướng xác định

3- Di nhập gen có thể làm phong phú thêm hoặc làm nghèo vốn gen của quần thể

4- Các yếu tố ngẫu nhiên có thể làm tăng tần số của một alen có hại trong quần thể

5- Giao phối không ngẫu nhiên làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể

Các phát biểu đúng là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các phát biểu đúng là : 1, 3,4 .

Yếu tố ngẫu nhiên có thể làm tăng tần số alen có hại trong quần thể nếu loại bỏ hết các alen có lợi 5 sai giao phối không ngẫu nhiên là thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể , không làm thay đổi tần số alen trong quần thể 

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn