Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho phép lai sau đây ở ruồi giẩm:

Cho phép lai sau đây ở ruồi giẩm:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho phép lai sau đây ở ruồi giẩm: \frac{Ab}{aB}X^{M}X^{m} x \frac{AB}{ab}X^{M}Y F1 có kiểu hình mang 3 tính trạng lặn chiếm 1,25%. Kết luận nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

F1 : aabbmm = 1,25%

Có F1 XmY = 25%; XMY = 25%

=>  Vậy aabb = 5%

Do hoán vị gen chỉ xảy ra ở giới cái

=>  Giới cái cho giao tử ab = 10% = AB, giao tử Ab = aB = 40%

=>  A-B = 0.5 + 0.05 = 0.55;

=>  A-bb =aaB- =  0.4 x 0.5= 0.2;

=>  ab = 0.1 x 0.5 = 0.05

Số cá thể cái mang cả 3 cặp gen dị hợp ở F1 = 0,1×0,5×0,25× 2 = 2,5%

Số cá thể đực mang 1 trong 3 tính trạng trội ở F1 chiếm

 0,2 x 2 x 0.25 + 0.0 5 x 0.25 = 21,25%

Tần số hoán vị gen ở giới cái là 20%

Số cá thể cái mang kiểu gen đồng hợp về cả 3 cặp gen trên chiếm 0,5%

Đáp án A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn