Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho sơ đồ chuyển hoá:                   Glucozơ → X → Y → C

Cho sơ đồ chuyển hoá:                   Glucozơ → X → Y → C

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ chuyển hoá:

                  Glucozơ → X → Y → CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Sơ đồ hoàn chỉnh : Glucozo -> CH3CH2OH -> CH3CHO -> CH3COOH

Các phương trình phản ứng :

C6H12O6 -> 2C2H5OH + 2CO2

C2H5OH + CuO(t0C) -> CH3CHO + Cu + H2O

CH3CHO + [O] (t0C) -> CH3COOH

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn